top of page
LogoPNG_Kleur_AlleenBal.png

algemene voorwaarden

Versie d.d. 01-09-2023  
 

Algemeen


Definities
a. Ibiza Padel Academy: de Sociedad Limitada (SL) met beperkte aansprakelijkheid en de partij waar de zakelijke afnemer of consument (Gast) een dienst of product afneemt en daarmee tevens de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
b. Gast: een zakelijke afnemer of consument die diensten en/of producten van Ibiza Padel Academy afneemt. 
c. Gegevens: persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen
d. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 Burgerlijk Wetboek. 


1. Toepasselijkheid
a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Gast en Ibiza Padel Academy.
b. Zowel door het maken van een reservering voor een (vaste) padelbaan, het afnemen van een losse les, (bedrijfs)clinic of een lessenreeks, het deelnemen aan een evenement, padelreis of competitie via Ibiza Padel Academy en/of het gebruik maken van de (horeca) faciliteiten van Ibiza Padel Academy verklaart Gast zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.  
c. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend als Ibiza Padel Academy daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 
d. Ibiza Padel Academy kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van Ibiza Padel Academy (www.ibizapadelacademy.com). Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt. 
e. Als een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.


2. Overeenkomst 
a. Een overeenkomst tussen Ibiza Padel Academy en Gast ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen die blijkt uit de reservering en/of de betaling door Gast. 
b. Voor Ibiza Padel Academy ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door Gast aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan. 
c. Een overeenkomst tussen Ibiza Padel Academy en Gast kan bestaan uit:
(i) het reserveren van een padelbaan; 
(ii) het afnemen van een losse les, (bedrijfs)clinic of een lessenreeks; 
(iii) het deelnemen aan een padel activiteit, evenement of competitie bij Ibiza Padel Academy; 
en/of het gebruik maken van de (horeca) faciliteiten van Ibiza Padel Academy.
(iiii) het reserveren en of deelnemer van/aan een padelreis naar Ibiza, georganiseerd door Ibiza Padel Academy;
d. Gast is verplicht om zich ten allen tijd aan het dan geldende Huisreglement van Ibiza Padel Academy te houden en alle redelijke mondelinge en schriftelijke aanwijzingen van Ibiza Padel Academy op te volgen. Het Huisreglement is te vinden op de website van Ibiza Padel Academy (www.ibizapadelacademy.com); 
e. Elk gebruik van de naam en het logo van Ibiza Padel Academy is zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Ibiza Padel Academy niet toegestaan. Kennelijke druk- en zetfouten binden Ibiza Padel Academy niet. 

3. Website, disclaimer en privacy 
a. Ibiza Padel Academy respecteert de privacy van Gast en draagt er zorg voor dat de Gegevens vertrouwelijk worden behandeld. 
b. Ibiza Padel Academy gebruikt gegevens alleen om de overeenkomst met Gast zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zal Ibiza Padel Academy deze gegevens alleen gebruiken met de voorafgaande toestemming van Gast. 
c. Ibiza Padel Academy zal gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. 
d. De werknemers van Ibiza Padel Academy en door haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren. 
e. Gast verklaart zich bekend en akkoord met deze Privacy Verklaring.
f. De verstrekte informatie op de website (www.ibizapadelacademy.com) is uitsluitend bestemd voor 
algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie. 
g. Hoewel Ibiza Padel Academy de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van haar website, kan Ibiza Padel Academy niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Gast doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van gegevens, tenzij er aan de zijde van het management of de directie van Ibiza Padel Academy sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen aan opzet grenzende roekeloosheid. 
h. De websites van derde partijen waarnaar mogelijk op de website www.ibizapadelcadamy.com hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Ibiza Padel Academy gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Ibiza Padel Academy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites. 
i. De website www.ibizapadelcadamy.com en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ibiza Padel Academy. 

 

4. Aansprakelijkheid 
a. Deelname door Gast aan een padel activiteit die organiseert wordt door Ibiza Padel Academy geschiedt geheel op eigen risico. Ook het zelfstandig gebruikmaken van (een van de) padelbanen die wij ter beschikking stellen bij onze samenwerkende padellocaties geschiedt geheel op eigen risico. Ibiza Padel Academy en haar medewerkers en coaches zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of andere schade die Gast mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een padel activiteit. Aanwijzingen van coaches zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. 
b. Een training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. Gast dient zelf in te schatten of hij geschikt is voor deelname aan een training. Als Gast gezondheids- klachten heeft, of als Gast een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient Gast eerst advies in te winnen bij een arts of andere deskundige. Ook bij het zelfstandig gebruikmaken van een padelbaan dient Gast zelf in te schatten of hij geschikt is. 
c. Ibiza Padel Academy, haar medewerkers en coaches zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook. 
d. Ibiza Padel Academy is niet verzekerd voor schade van Gast. Gast, contractspartner of wederpartij verklaart dat hij is verzekerd voor schade, waaronder blessures of letsel, als gevolg van het deelnemen aan een training, losse les of een lessenreeks, een padel evenement of het zelfstandig gebruikmaken van (een van de) padelbanen. 
e. Gast doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die in verband met deelname aan een training, een losse les of een lessenreeks, een evenement of het zelfstandig gebruikmaken van (een van de) padelbanen is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan. 
f. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens coaches of medewerkers of bestuurders van Ibiza Padel Academy dan wel door Ibiza Padel Academy ingeschakelde derden is uitdrukkelijk uitgesloten. Voornoemde (rechts)personen kunnen zich in dit verband beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen derdenbeding. 
g. Gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Ibiza Padel Academy of enige derde is of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van 
wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) of onrechtmatige daad, waaronder een overtreding van deze Algemene Voorwaarden en het Huisreglement. 

 

5. Overmacht 
a. Omstandigheden die niet aan Ibiza Padel Academy te wijten zijn, die van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, waaronder maar niet beperkt tot gevaarlijke weersomstandigheden, intrekking van een of meerdere vergunningen of een pandemie, geeft Ibiza Padel Academy het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten zonder gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding.

 

6. Klachten, geschillen en toepasselijk recht 
a. Gast dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van Ibiza Padel Academy zo spoedig mogelijk nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij Ibiza Padel Academy te melden en uiterlijk binnen 48 uur nadat Gast de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht kan worden gestuurd naar info@ibizapadelacademy.com onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht. 
b. De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en voorzien te zijn van eventuele bewijsmiddelen. 
c. Ibiza Padel Academy beantwoordt de door Gast ingediende klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen twee (2) weken vanaf de datum van ontvangst. Als Ibiza Padel Academy verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht zal zij dit zo snel mogelijk aangeven aan Gast. 
d. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost zal het hieronder bepaalde gelden. 
e. Geschillen die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden dan wel een hieraan gerelateerde overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Arnhem of als Gast een consument is de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument. 
f. Op deze Algemene Voorwaarden, het Huisreglement en de hieraan gerelateerde overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 


Trainingen bij Ibiza Padel Academy 

 

7. Trainingen 
a. Een training is een les waarbij Gast wordt begeleid door een opgeleide Ibiza Padel Academy coach. 
b. Een training kan worden gereserveerd via de website van Ibiza Padel Academy. Gast selecteert zelf een locatie en tijdstip, waarbij de prijs van de training wordt getoond. Bij inschrijving voor training als een groep, zal door één Gast de betaling worden voldaan. De reservering wordt definitief na afronding van de betaling. Gast ontvangt een e-mail ter bevestiging van de reservering met de factuur. 
c. Een training kan een losse les zijn (eenmalig) of een lesreeks van meerdere lessen. Bij een reservering voor een nieuwe les of lesreeks is sprake van een nieuwe reservering en geen sprake van een verlenging. 
d. De duur van een training is, tenzij anders overeengekomen, 60 minuten en start met een verplichte warming up. De trainingstijden staan vast en kunnen door Gast niet worden gewijzigd. Ibiza Padel Academy kan de trainingslocaties tussentijds zonder opgaaf van reden aanpassen. 
e. Gast heeft geen recht op een vervangende training bij annulering van een training door Gast of bij wanneer Gast niet komt opdagen bij de een training. Als Gast is verhinderd dan kan hij in overleg met de coach een vervanger in de plaats stellen. 
f. Wanneer de coach door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om de training te verzorgen, zal Ibiza Padel Academy de training annuleren en in overleg met Gast een vervangende training inplannen in de daarvoor door Ibiza Padel Academy bepaalde inhaalweken. 
g. Als er sprake is van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan Ibiza Padel Academy de training opnieuw inplannen. Ibiza Padel Academy zal zich ertoe inspannen om Gast hiervan uiterlijk 60 minuten van tevoren telefonisch op de hoogte stellen. Als er meer trainingen door weersomstandigheden niet door kunnen gaan, ontvangt Gast hiervoor credits op zijn account. Ibiza Padel Academy is niet aansprakelijk voor het uitvallen van een training door gevaarlijke weersomstandigheden. 
h. De padelbanen mogen uitsluitend worden betreden met passende (sport)kleding en voor padel geschikt schoeisel. Ibiza Padel Academy stelt een padel racket en ballen aan Gast ter beschikking indien nodig en van tevoren is aangegeven door de Gast. 
i. Als Gast zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van een training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Ibiza Padel Academy van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Gast.

 

Evenementen bij Ibiza Padel Academy

8. Evenementen 
a. Ibiza Padel Academy biedt Gast de
mogelijkheid om deel te nemen aan padel evenementen.
b. Ibiza Padel Academy verstrekt Gast per e-mail een inschrijfformulier voor deelname aan het te organiseren padel evenement.
c. Op het moment van inschrijving komt de overeenkomst tot stand. 
d. Ibiza Padel Academy is verplicht de diensten te verlenen zoals kenbaar is gemaakt aan de Gast.
e. De in sub d. genoemde verplichting geldt niet: 
(a) in geval van overmacht aan de zijde van Ibiza Padel Academy als bedoeld in artikel 7; 
(b) als Gast niet verschijnt of meer dan een half uur te laat verschijnt; 
(c) als Gast niet (tijdig) voldoet aan een eventueel overeengekomen aanbetaling; of 
(d) als Gast op enige andere wijze niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen richting Ibiza Padel Academy. 
f. De padel evenementen die organiseert worden door Ibiza Padel Academy vinden plaats bij verschillende padellocaties op Ibiza. De desbetreffende locatie per evenement wordt vooraf kenbaar gemaakt op de website van Ibiza Padel Academy. 
k. Als Gast of zijn genodigden bij een padel evenement van Ibiza Padel Academy zodanig hinder of last veroorzaakt op de locatie, kunnen deze door Ibiza Padel Academy van het evenement worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Gast. 

9. Annulering of wijziging evenement 
a. Bij annulering vóór de datum waarop krachtens de overeenkomst het evenement plaats zal vinden (de Ingangsdatum), is Gast gehouden 100% van de reserveringswaarde van het padel gedeelte aan Ibiza Padel Academy te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
b. Bij annulering van een (1) week of korter vóór de Ingangsdatum, is Gast gehouden 100% van de 
reserveringswaarde van de horecadiensten aan Ibiza Padel Academy te betalen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
c. Gast kan het aantal deelnemers aan het evenement na reservering schriftelijk wijzigen als volgt, voor zover Ibiza Padel Academy voldoende capaciteit heeft: - langer dan 21 dagen voor de ingangsdatum kan maximaal 25% van het aantal deelnemers worden gewijzigd, - langer dan 7 dagen voor de Ingangsdatum kan maximaal 10% van het aantal deelnemers worden gewijzigd, tenzij eerder al een wijziging groter dan 10% is doorgevoerd, en - 7 dagen of korter voor de Ingangsdatum kan het aantal deelnemers niet meer eenzijdig worden gewijzigd door Gast. 

 

10. Betaling evenement 
a. Facturen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, binnen een termijn van vijftien dagen na factuurdatum te zijn betaald door Gast. Ibiza Padel Academy is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen, in het geval van een consument van maximaal 50% van de reserveringswaarde. 
b. Als een factuur na het verstrijken van de in sub a van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald: 
(i) zal Gast aan Ibiza Padel Academy een vertragingsrente verschuldigd zijn ter hoogte van 1% per maand of deel van een maand cumulatief te berekenen over de reserveringswaarde; 
(ii) zal Gast aan Ibiza Padel Academy buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van de totale reserveringswaarde verschuldigd zijn, met een minimum van € 150; en 
(iii) heeft Ibiza Padel Academy het recht, voor elke aan Gast verzonden betalingsherinnering of aanmaning na de eerste aanmaning, een bedrag van € 20 aan administratiekosten bij Gast in rekening te brengen.
Ibiza Padel Academy zal dit op de factuur vermelden. 
c. Ter keuze van Ibiza Padel Academy kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder
nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden al dan niet gecombineerd met een vordering tot schadevergoeding. 
d. Als Gast niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Ibiza Padel Academy bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn Als Ibiza Padel Academy het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Gast te twijfelen. 
e. Door Gast gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Gast bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
f. Gast, niet zijnde een consument, is niet gerechtigd zich op verrekening te beroepen. 

11 – Toepasselijk recht
a. Op alle rechtsbetrekkingen, en de uitvoering daarvan, tussen Ibiza Padel Academy en de Gast waarop deze Algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Lid 1 is tevens van toepassing indien de Gast woonachtig is buiten Nederland.
c. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien niet anders dwingendrechtelijk bepaald, is de Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle, exclusief bevoegd om kennis te nemen van het geschil.
d. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

bottom of page